STEM

Koncept STEM
Filozofiu polytechnického vzdelávania možno odvodiť z konceptu STEM. Koncept STEM vznikol v USA v 90. rokoch minulého storočia na označenie vzdelávanie v odboroch prírodné vedy (Science), techniky (Technology) a technológie (Engineering) a matematika (Matematics).

Prirodzená blízkosť a príbuznosť týchto odborov nabádala k tomu, aby boli spojené pod jedným označením. V priebehu prvého desaťročia 21. storočia aj v súčasnosti je tejto oblasti venuje čoraz väčšia pozornosť v Spojených Štátoch aj v Európe najmä preto, že v týchto odboroch povážlivo ubúda študentov a silnie ich nezáujem o štúdium predmetov STEM. Odbory v oblasti STEM sú pritom chápané ako rozhodujúce pre rozvoj a rast ekonomík, pre udržanie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja. V koncepte STEM je zreteľná orientácia na vzdelávanie, ktoré je vnímané ako podstatný faktor. Stále častejšie je STEM vnímaný ako komplex vzájomných implikácií medzi uvedenými oblasťami.

Hlavným zmyslom konceptu je príprava absolventov týchto odborov, zabezpečenie pracovnej sily v perspektívnych oblastiach. Tomu logicky zodpovedá podpora študijných odborov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni, ktoré majú potenciál takéhoto absolventov pripraviť (vychovať). Nejde teda ani tak o predmety samotnej. Ako ďalšie ciele konceptu sú uvádzané: zvýšenie podielu žien zamestnaných v odboroch STEM a kultivácia najlepších odborníkov (expertov) pre odbory STEM.

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie